Entreprenad

Vi utför samtliga förekommande arbeten inom entreprenadbranschen, från planering och projektering till färdigställande. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi har en bred kundkrets och har med åren skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov. Bland våra beställare finns flera kommuner såsom Vellinge, Trelleborg, Lund, Svedala, Staffanstorp, Tomelilla, Skurup, Hörby, Höör och Simrishamn, Härryda, Kungsbacka och Mölndal.. Vi utför även entreprenader åt statliga verk, offentliga och privatägda företag såsom VA Syd, Sydvatten, Mittskåne vatten, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Swedavia samt diverse byggfirmor och till privatpersoner.

Rivning

Rivning är processen att systematiskt och säkert riva byggnader eller konstruktioner. Det kräver rätt kompetens och specialiserad utrustning. Oavsett om det handlar om en enkel struktur eller komplexa byggnader, är målet att genomföra rivningen effektivt och säkert, med minimal påverkan på omgivningen.

Utförs av:

VA-utbyggnad

VA-utbyggnad är när det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut i ett område med befintlig bebyggelse. Det innebär att fastigheterna får dricksvattenledningar med kommunalt vatten från vattenverket och spillvattenledningar som leder avloppsvattnet till kommunens reningsverk. Vi har lång erfarenhet av utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Erfarenheter både inom utförandeentreprenader och totalentreprenader som i många fall inneburit komplexitet och där vi som specialister inom VA varit den perfekta partnern. Områden som byggs ut ett s.k. verksamhetsområde bestäms i samråd mellan planavdelningen, miljökontoret och VA-huvudmannen. Deras uppgift är att bedöma om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön enligt lagen.

Utförs av:

VA-sanering

VA-sanering är när dagvatten separeras från ett kombinerat spill- och dagvattenledningssystem. Ett vanligt krav eller önskemål från beställare eller fastighetsägare vid VA-sanering är att vi samtidigt ska ha anläggningen under pågående drift och kunna använda ledningarna fullt ut. För att vi ska kunna genomföra detta behövs det antingen förläggas provisoriska ledningar eller utföra överpumpning av ledningarna som är ett effektivt sätt för att underhålla ett ledningsnät under pågående drift. Anledningen till att man VA-sanerar är för att minska miljöpåverkan genom att ta vara på regn- och ytvatten i separata ledningar och inte i onödan behöva pumpa och rena regnvattnet i avloppsledningarna. En annan anledning till att man utför VA-sanering är att man genom att separera dagvattnet minskar mängden tillskottsvatten i avloppsledningarna och därmed minskar risken för översvämning i hus.

Utförs av:

VA-förnyelse

Vi har genom åren utfört en mängd med VA-förnyelser. Dels har förnyelserna gjorts i planerade projekt, dels har det gjorts under akuta vattenläckor. Bland förnyelserna har vi bytt ledningar med dimensioner upp till 2000 mm. Att byta ut gamla dricksvattenledningar är nödvändigt för att förebygga vattenläckor och säkra drickvattenkvalitén. Även gamla spill- och dagvattenledningar behövs bytas ut. Dels för att minska risken för att ledningarna går sönder och avloppsvatten läcker ut i marken, dels för att inte regn- och grundvatten ska tränga in i spillvattenledningarna vilket i sin tur belastar reningsverken i onödan.

Utförs av:

Marksanering

Vi utför totalåtaganden när det gäller marksanering av förorenade massor eller förorenat grundvatten. Att ta jord- och vattenprov är en viktig del i vårt kvalité- och miljöarbete och vi kan på så sätt säkerställa att marken uppfyller de krav som ställs. Visar det sig att marken eller vattnet har förhöjda halter av någon förorening måste sanering utföras. Vi hjälper er då med saneringsanmälan och transporterar de förorenade massorna till godkänd deponi. För att säkerställa att föroreningarna är sanerade tar vi kompletterande mark- och vattenprover. Till sist upprättas en komplett slutdokumentation som också lämnas till berörd myndighet för att avsluta saneringsarbetet.

Utförs av:

Markarbeten

Vi utför total- och utförandeentreprenader vid markarbeten. Vi har bred kompetens och stor erfarenhet av hur schaktningsarbeten skall projekteras och planeras samt hur de olika faktorerna under markytan kan påverka entreprenaden och utförandet. När man pratar om markentreprenader så inkluderar man ofta andra typer av arbete. Bland dessa arbeten utför vi bland annat grundläggningar, dränering, förläggning av yttre VA, trafiksäkerhetsbyggnationer, kollektivtrafikåtgärder, belysning- och trafiksignaler, beläggningar, brounderhåll och diverse anläggningsarbeten.

Utförs av:

Nerfräsning av kablar

En framgångsrik metod vi använder på Öland är att vi fräser ner kablar och rör i kalkberget med hjälp av ett fräshjul likt en stor såg. Vi har möjlighet att fräsa ner till ett djup på 115 cm med en bredd på 24 cm. Under 2020 har vi totalt fräst ca. 16 km på Öland.

Utförs av:

Torrsugning

Torrsugning är en teknik inom entreprenadområdet där man använder sugmaskiner för att avlägsna torrt, löst material som grus, sand och jord, vilket är särskilt viktigt vid arbete runt känsliga ledningar och rör. Denna metod är effektiv och noggrann, och möjliggör en säker och ren arbetsplats genom att minimera risken för skador på befintliga installationer under schaktarbeten och andra entreprenadprojekt.

Utförs av:

Lastväxlare och anläggningstransporter

Lastväxlare och anläggningstransporter spelar en avgörande roll inom entreprenad- och byggbranschen, eftersom de möjliggör smidig och effektiv transport av material, maskiner och avfall. Lastväxlare, med sin förmåga att snabbt och säkert byta lastflak, optimerar logistiken på arbetsplatsen, medan anläggningstransporter är utformade för att hantera och transportera tunga och stora byggmaterial och maskiner till och från arbetsplatserna. Dessa transportlösningar är oumbärliga för projektets framgång, och bidrar till ökad produktivitet och effektivitet inom anläggningsprojekt.

Utförs av:

Kranbil

En kranbil är ett specialfordon utrustat med en kran, ofta använt i bygg- och entreprenadbranschen för att hantera och positionera tunga material och utrustning. Denna bil möjliggör precisionslyft och transport av byggmaterial till platser där det skulle vara utmanande att manövrera och placera objekt, vilket ökar effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.

Utförs av:

Maskintransporter

Maskintransporter är specialfordon konstruerade för att transportera tunga maskiner och utrustning, oftast inom bygg- och entreprenadsektorn. De är oumbärliga för att säkert och effektivt flytta stora maskiner mellan olika arbetsplatser, vilket underlättar logistik och planering av arbetsflödet inom olika projekt.

Utförs av:

Grävsug

Grävsug är en teknik där en kraftig sugmaskin används för att snabbt och effektivt avlägsna eller flytta jord, grus, sand och andra material utan att gräva manuellt. Det är särskilt användbart vid arbete i närheten av känsliga områden som rörledningar eller kablar, då det minimerar risken för skada och underlättar arbetet.

Utförs av:

Sprängning / Spräckning

Sprängning och spräckning är tekniker som används för att bryta upp hårt material som sten och betong, oftast i syfte att göra plats för byggprojekt. Sprängning involverar användning av explosiva ämnen för att bryta upp material, medan spräckning ofta innebär mekaniska metoder, som hydrauliska kilor, för att skapa sprickor och dela material. Båda metoderna kräver expertis och noggrann planering för att säkerställa säkerheten och effektiviteten i arbetet.

Utförs av:

Dränering / Rörarbeten

Dränering och rörarbeten är kritiska aspekter inom bygg- och entreprenadsektorn, där dräneringssystem installeras för att avleda vatten och förhindra vattenskador på byggnader och infrastruktur. Rörarbeten omfattar installation, reparation och underhåll av rörledningssystem för vatten, avlopp och gas. Båda dessa arbetsområden kräver specialistkunskaper och precision för att säkerställa hållbara och säkra installationer som uppfyller gällande standarder och regelverk.

Utförs av:

Grustransporter

Grustransporter refererar till fordon och utrustning designade för att transportera material såsom malm, mineraler, och avfall i och ut ur gruvor. Dessa transporter måste vara robusta och effektiva, eftersom de ofta opererar i krävande och tuffa miljöer, och spelar en avgörande roll för att upprätthålla produktivitet och effektivitet inom gruvindustrin.

Utförs av:

Svetsarbeten i PE-material

Svetsarbeten i PE-material, eller polyetenmaterial, är en process där man sammanfogar olika polyetendelar genom att använda värme och tryck, ofta inom konstruktion av rörledningar och behållare. Denna typ av svetsning kräver specialkunskaper och precision för att säkerställa starka och täta fogar och är avgörande när PE-material används i applikationer som kräver hög täthet och hållbarhet, som vatten- och gasledningar.

Utförs av:

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad