Geotekniska undersökningar

PGBorrning har funnits sedan 2006 och har i dag tillgång till 5 olika geotekniska riggar. Erfarenheten bland de som jobbar på företaget pendlar mellan 2 år upp till så mycket som 30 år på några av oss. Flera av oss har SGF fältutbildning. Vi utför alla sorters borrningar inom miljö och geoteknik. Vi gör även tyngre borrningar för rörsättningar och andra ändamål. Utsättningar och inmätningar utförs också med hjälp av Trimtecs GPSer.

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning omfattar många processer som bland annat mätning, kartläggning och inspektion av marken. När den utförs korrekt ger den en bättre förståelse för hur byggnationens konstruktion fungerar under normala driftsförhållanden.

En geoteknisk undersökning görs för att få nödvändig information om markens beskaffenhet. Om man vill bygga såväl en enkel villa eller ett stort/högt hus eller nya vägar så måste det genomföras geotekniska borrningar. Ju grundligare man gör en geoteknisk undersökning desto mer pengar kan man spara i byggskedet. Metoderna som man använder sig av är olika sonderingar eller en ren skruvprovtagning av marken för att med hjälp av ögat se vad som finns i de olika jordlagren.

Utförs av:

SKR-provtagning i dimension 75 – 102 mm

SKR-provtagning i dimension 75 – 102 mm är en specialiserad geoteknisk teknik som innebär att borrprov tas från marken med hjälp av borrdiametrar som varierar mellan 75 och 102 millimeter. Denna metod möjliggör noggrann insamling av jordprov i olika lager, vilket ger värdefull information om markens egenskaper och sammansättning för att stödja en välgrundad konstruktionsplanering.

Utförs av:

CPT-sondering samtliga klasser

CPT-sondering, i sina olika klasser, är en värdefull geoteknisk teknik som erbjuder omfattande insikter i markens egenskaper och struktur. Med varierande fokus, från poretrycksmätningar till högupplöst datainsamling, tillhandahåller CPT-sondering en mångsidig verktygslåda för att stödja planering och konstruktion inom geoteknik.

Utförs av:

HfA-sondering

HfA-sondering (High Frequency Acoustic Sonar) är en teknik som använder högfrekventa ljudvågor för att mäta vattendjup och karakterisera havsbotten. Den är värdefull inom marina och offshoreprojekt för att erhålla nödvändig information om havsbotten och vattenmiljön.

Utförs av:

JBsondering samtliga klasser

JB-sondering samtliga klasser är en sonderingstjänst där man använder olika klasser eller typer av sonderingsutrustning för att bedöma markens beskaffenhet och egenskaper på olika djup. Genom att utföra JB-sondering kan vi samla viktig information som kan påverka design, planering och genomförande av bygg- och infrastrukturprojekt, och därmed säkerställa att strukturerna byggs på en stabil och säker grund.

Utförs av:

Vingförsök SGI

Vingförsök utförs av Sveriges geologiska undersökning (SGI) och är en geoteknisk metod som används för att utvärdera jordens egenskaper i samband med byggprojekt och markanvändning. Denna undersökningsmetod bidrar till att bedöma markens bärförmåga och andra relevanta parametrar för att säkerställa konstruktioners stabilitet och prestanda.

Utförs av:

Vingförsök Dansk Vinge

Vingförsök med Dansk Vinge är en specifik metod för geotekniska tester, där en Dansk Vinge används för att mäta markens hållfasthet och kohesion. Genom detta försök kan geotekniska ingenjörer erhålla viktiga data om markens stabilitet och bärförmåga, vilket är essentiellt vid planering och genomförande av konstruktions- och byggprojekt.

Utförs av:

Kolvprovtagning

Kolvprovtagning är en metod för att utvinna jordprover från marken för att analysera jordens sammansättning, konsistens, densitet och andra egenskaper. Denna teknik är av central betydelse inom geoteknik och miljövetenskap för att bedöma markens lämplighet för byggprojekt och för att undersöka närvaron av eventuella föroreningar i marken.

Utförs av:

Morän provtagning

Morän provtagning innebär att man tar prover av morän, som är en typ av jordart bestående av blandade sediment av grus, sand, lera och sten, oftast lämnade av smältande glaciärer. Denna typ av provtagning är viktig för att bedöma markens beskaffenhet och bärighet, vilket är av stort värde vid planering och genomförande av byggprojekt.

Utförs av:

Foderrörsdrivning Noex / Slagrör

Foderrörsdrivning med Noex/Slagrör innebär en specialiserad teknik som används för att på ett säkert och effektivt sätt införa foderrör i jorden, ofta för att förstärka borrhål eller som en del av grundläggningsarbeten. Detta möjliggör säkrare och mer stabil konstruktion på platser med utmanande markförhållanden, där traditionella metoder kan vara otillräckliga eller opraktiska.

Utförs av:

Radonanalyser

Radonanalyser är av yttersta vikt för att identifiera och mäta radongasnivåer, en radioaktiv gas som kan vara hälsoskadlig och finns i marken, byggnadsmaterial och vatten. Genom att utföra dessa analyser, kan man säkerställa en säkrare boende- och arbetsmiljö genom att vidta korrektiva åtgärder där höga nivåer av radon upptäcks.

Utförs av:

Vibrationsmätning

PGBorrning erbjuder också vibrationsmätning som en del av sina omfattande geotekniska tjänster. Denna tjänst säkerställer att vibrationerna som genereras under borrningsprocessen övervakas noggrant för att förhindra skador på omgivande strukturer och för att upprätthålla arbetsplatsens säkerhet.

Utförs av:

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad