Underhåll

Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inom drift och underhåll av VA-nät, flygplatsunderhåll, och många andra specialiserade underhållstjänster. Här hittar du allt från blockering av trycksatta ledningar och rörspolning till avancerade tjänster som luft-vattenspolning av dricksvattenledningar och mekanisk rörrensning, allt för att säkerställa optimal funktion och lång livslängd för dina installationer.

Drift och underhåll av VA-nät

Vi agerar med ett helhetsansvar på drift och underhåll över det kommunala VA-nätet dygnet runt. Vi inventerar bland annat VA-nätet där vi skapar en rapport över dricksvatten-, dagvatten-, spillvatten och nödvattensystem. Rapporten innehåller en överblick på anläggningens ålder, teknisk status samt framtida investeringsbehov. För att effektivisera strategiskt och ekonomisk använder vi den senaste utrustningen.

Utförs av:

Flygplatsunderhåll

Flygplatsunderhåll är avgörande för att säkerställa säkra och effektiva flygplatsoperationer och inkluderar tjänster som reparation, inspektion och underhåll av landningsbanor, terminalbyggnader och andra flygplatsfaciliteter. Denna typ av underhåll är komplex och mångfacetterad, och kräver specialiserad kunskap och utrustning för att möta strikta säkerhets- och kvalitetsstandarder.

Utförs av:

Blockering av trycksatta ledningar

Blockering av trycksatta ledningar är en kritisk procedur som används för att temporärt stoppa flödet av vätska eller gas i en ledning under underhåll, reparation eller inspektion. Metoden kräver speciell utrustning och expertis för att säkerställa att arbetet kan utföras säkert, utan läckage eller skador på ledningarna.

Utförs av:

Läcksökning

Enligt Svenskt Vatten utgör de verkliga läckorna ca 15% av det levererade dricksvattnet. Utgår man från att läckaget är jämnt fördelat över hela det kommunala ledningsnätet motsvarar det ett läckage på ca 99 miljoner kubikmeter vatten. Läckorna är oftast små i storleken men under högt tryck och i stor omfattning utgör de även en stor mängd vatten. En läcka på 0,9 mm i diamanter vilket motsvarar en grov synål ger ett utsläpp på 0,01 l/s vilket motsvarar 864 l/dygn. Många vattenläckor är svårupptäckta och det är då extra viktigt att göra ett proaktivt jobb genom läcksökning för att minimera antalet läckor. Genom att vi använder de senaste systemen med den senaste tekniken och utrustningen med både loggutrusning och marklyssning kan vi med vår specialkompetens snabbt hjälpa till med att både hitta läckan men även att laga den. När vi hittat läckan sammanställer vi alla parametrar i ett protokoll som vi går igenom med dig som kund och ger förslag på ett eller flera alternativ på ett så effektivt sätt som möjligt för att laga skadan. Genom åtgärderna kan vi minska vattenförlusten vilket medför stora ekonomiska vinster men viktigast av allt att vi tar tillvara på en viktig resurs, dricksvattnet. Läcksökning är även ett viktigt åtagande i vårt mål att alltid säkra ett friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem.

Utförs av:

Rörspolning

Rörspolning är en metod för att rengöra rörledningar, där vatten under högt tryck skickas genom rörsystemet för att avlägsna avlagringar, smuts och andra hinder. Denna process är avgörande för att underhålla rörsystemens funktionalitet och livslängd, och för att förebygga blockeringar och andra problem som kan leda till skador och kostsamma reparationer.

Utförs av:

Rörspolning genom återvinning

Rörspolning genom återvinning innebär en miljövänlig metod för rengöring av rör där vattnet som används för att spola rören samlas upp, renas och återanvänds i processen. Denna metod minimerar vattenförbrukningen och är särskilt viktig i områden där vatten är en begränsad resurs, samt bidrar till en hållbar och resurseffektiv verksamhet.

Utförs av:

Fräsning

Fräsning inom underhåll och reparation av rörledningar refererar oftast till användningen av specialiserade verktyg för att avlägsna invändiga hinder, som korrosion, betong, eller rötter, som kan blockera eller begränsa flödet inom rören. Denna metod är vital för att återställa och bibehålla optimal flödeskoefficient och funktionalitet i rörledningssystem.

Utförs av:

Slamsugning

Slamsugning innebär användningen av en speciell typ av fordon – en slamsugare – för att avlägsna slam, vätska, sand och andra material från till exempel avlopp, brunnar, bassänger och andra strukturer. Denna tjänst är av stor betydelse inom områden som avloppshantering och industriellt underhåll för att säkerställa att system och anläggningar fungerar effektivt och hålls fria från blockeringar och kontaminering.

Utförs av:

Rörinspektion

Rörinspektion är en fundamental process där rörledningar undersöks noggrant för att identifiera eventuella skador, korrosion, blockeringar eller andra problem som kan påverka rörsystemets prestanda och säkerhet. Denna inspektion utförs ofta med avancerad utrustning såsom inspektionskameror och andra sensorer, och är kritisk för att förebygga allvarliga problem och för att planera underhåll och reparationer på ett effektivt sätt.

Utförs av:

Grundvattensänkning

Ofta under förläggning av vatten- och avloppsrör är grundvatten ett stort problem. Grundvattnet kan göra så att rören flyter upp och på så vis kan rören skadas. Rören skadas ofta så mycket att man får förlägga nya rör. För att minimera problemet med grundvattnet använder vi vanligtvis dränkbara pumpar som placeras i ledningsgraven. Pumparna suger upp vattnet som leds bort till exempelvis ett närliggande vattendrag.
När vi inte kan använda oss av dränkbara pumpar installerar vi wellpoint. Detta är vanligt när marken är vattenmättad och när marken främst består av sand. Wellpoints-anläggningen består av många sammankopplade sugspetsar som installeras i marken och med hjälp av undertryck sugs grundvattnet upp och leds sedan bort till exempelvis ett närliggande vattendrag. Installationen innefattar att vi spolar ner filterspetsar med ca 1 meters mellanrum på ett djup av ca 2 meter under schaktbotten. Filterspetsarna är sedan ihopkopplade via rör till en stamledning som sedan är kopplat till en pump där undertrycket skapas. På så vis kan vattnet sugas upp och sedan ledas bort. Vår utrustning är egenägd vilket gör att vi kan agera snabbt i situationer när behovet finns.

Utförs av:

Överpumpning

Vi utför överpumpning av spill- och dagvattenledningar med självfall i alla dimensioner och material. Överpumpning är ett effektivt sätt och i många fall en nödvändighet för att reparera, expandera eller underhålla ett ledningsnät under pågående drift. Att överpumpa en ledning medför även en ekonomisk och tidsbesparande fördel då ledningsnätet inte behöver stängas ner under långa tider och att rivning av befintliga ledningar kan göras samtidigt som nerläggningen av nya ledningar görs.

Utförs av:

Luft – Vattenspolning av dricksvattenledningar

Luft-vattenspolning av dricksvattenledningar är en specifik metod där både luft och vatten används under högt tryck för att rengöra rörledningar som transporterar dricksvatten. Den kombinerade kraften av luft och vatten är effektiv för att avlägsna avlagringar, biofilm och andra föroreningar inuti rören, vilket bidrar till att säkerställa vattenkvaliteten och förlänga ledningarnas livslängd. Denna metod är essentiell för att upprätthålla hög dricksvattenkvalitet och förebygga hälsorisker.

Utförs av:

Ekopigrensning

Ekopigensning är en teknik inom rörrensning där en så kallad “Polly-Pig”, vanligtvis en cylinderformad enhet gjord av polyuretan, skickas genom rörledningen för att avlägsna smuts, avlagringar och andra obstruktioner. Denna teknik är mycket effektiv för att rengöra och underhålla rörledningar, då Ekopig anpassar sig efter rörets diameter och skrapar bort beläggningar och avlagringar på insidan av röret, vilket säkerställer att röret hålls rent och flödeskapaciteten bibehålls.

Utförs av:

Mekanisk rörrensning

Mekanisk rörrensning involverar användning av mekaniska verktyg och utrustning för att avlägsna blockeringar, avlagringar och andra föroreningar från rörledningar. Denna metod kan inkludera skrapor, borstar, fräsar och andra verktyg som kan navigera genom rörledningssystemet för att bryta loss och avlägsna hinder. Mekanisk rörrensning är en effektiv lösning för att återställa och underhålla flödeskapaciteten och funktionen i olika typer av rör och ledningar.

Utförs av:

Lokalisering av felkopplingar

Lokalisering av felkopplingar är en teknik som används för att upptäcka och identifiera felaktiga anslutningar eller kopplingar inom rör- och ledningssystem. Detta kan innebära korsande eller misskopplade ledningar, vilka kan leda till kontaminering av vattentillförsel, felaktig avloppsflöde och andra allvarliga problem. Att korrekt lokalisera och åtgärda dessa felkopplingar är kritiskt för att upprätthålla en säker och effektiv infrastruktur.

Utförs av:

Ledningsinventering

Ledningsinventering innebär systematisk insamling och dokumentation av information om placering, typ, dimension, material och skick av ledningssystem, som vatten, avlopp, gas och elektricitet. Detta är en viktig process för att skapa en exakt och uppdaterad karta över underjordiska ledningar, vilket underlättar planering, underhåll, reparationer och utvecklingsprojekt. Genom en noggrann ledningsinventering kan man undvika kostsamma misstag och skador vid grävarbeten och andra ingrepp i marken.

Utförs av:

Utredning av tillskottsvatten

Utredning av tillskottsvatten innebär undersökning och analys av oönskat vatten som har kommit in i ett system, till exempel genom läckage i vattenledningsnätet eller inläckage av grundvatten i avloppssystemet. Syftet med en sådan utredning är att identifiera och lokalisera källorna till tillskottsvattnet, bedöma dess omfattning och påverkan, och föreslå lämpliga åtgärder för att minska eller eliminera det. Detta är viktigt för att säkerställa effektiviteten och hållbarheten i vatten- och avloppssystem samt för att minimera risken för översvämningar och föroreningar.

Utförs av:

Rengöring borrade brunnar / Vattentorn, Reservoarer

Rengöring av borrade brunnar, vattentorn och reservoarer är en viktig underhållstjänst som säkerställer att dessa vattenförvaringssystem är fria från föroreningar, avlagringar och alger, vilket bidrar till att bibehålla vattenkvaliteten. Denna process kan innebära användning av specialiserade rengöringsmetoder och utrustning för att effektivt avlägsna smuts, sediment och biofilm från ytor och väggar i brunnar, torn och reservoarer. Regelbunden rengöring och underhåll av dessa strukturer är avgörande för att förebygga vattenkontaminering och säkerställa en kontinuerlig tillförsel av säkert dricksvatten.

Utförs av:

Provtryckning

Provtryckning är en teknik som används för att säkerställa att rör och behållare är täta och kan hantera det tryck de är konstruerade för. Processen involverar att fylla röret eller behållaren med en vätska, vanligtvis vatten, och sedan öka trycket till ett förutbestämt värde över det normala arbetstrycket. Om ingen vätska läcker ut under en viss tid, anses systemet vara tätt och kan hantera det angivna arbetstrycket. Denna metod är av yttersta vikt inom många industrier, inklusive vattenförsörjning och petrokemi, för att förebygga läckage och garantera systemets säkerhet och pålitlighet.

Utförs av:

Fog- och betonglagning

Fog- och betonglagning refererar till processen att försegla och reparera fogar och sprickor i betongstrukturer, såsom byggnader, broar, dammar och vägar. Denna tjänst är vital för att skydda strukturer från vattenintrång, korrosion och andra skadliga miljöeffekter, samt för att återställa och bibehålla deras strukturella integritet och livslängd. Detta utförs ofta med hjälp av specialiserade tätningsmedel och reparationsmaterial som är designade för att binda väl till betong och tåla yttre påfrestningar och miljöförhållanden.

Utförs av:

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad